Oblíbené
0 Košík

Váš košík je prázdný

Nedávno jsme přidali do sortimentu nějaké novinky a výprodeje. Můžete začít třeba tam.

Kategorie produktů

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti WOW FASHION, s.r.o. (provozovatel e-shopu LEVNEDZINY.CZ)

se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26248042,

zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 40158 vedenou u Krajského soudu v Brně

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese http://www.levnedziny.cz/

 

 1. Základní ustanovení
  • Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu.
  • Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti Stran při využívání Webové stránky a další související právní vztahy.
  • Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:

Akceptace

má význam dle odstavce 3.6.

Cena

kupní cena zboží stanovená dle § 2079 Občanského zákoníku

Internetový obchod

Internetový obchod Prodávajícího na Webové stránce

Košík

součást Webové stránky, kam Kupující příslušnými funkcemi Webové stránky přidává nebo odebírá zboží za účelem učinění Objednávky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti WOW FASHION, s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26248042, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 40158 vedenou u Krajského soudu v Brně

Občanský zákoník

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva

kupní smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím dle § 2079 Občanského zákoníku

Kupující

fyzická či právnická osoba jako kupující dle § 2079 Občanského zákoníku; kupujícím se rozumí také Spotřebitel;

Nabídka

návrh na uzavření Kupní smlouvy, který činí Kupující Prodávajícímu dle odst. 3.5

Objednávka

má význam dle odstavce 3.3.

Prodávající

obchodní společnost WOW FASHION, s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 26248042, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 40158 vedenou u Krajského soudu v Brně

Přístupové heslo

heslo, kterým lze přistoupit k Uživatelskému účtu, a kterým je Uživatelský účet zabezpečen, má význam dle odstavce 2.4.

Registrace

registrace Uživatelského účtu dle odst. 2.2

Spotřebitel

v souladu s § 419 Občanského zákoníku každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím

Strany

Kupující a Prodávající

Účet Prodávajícího

má význam dle odst. 5.5. písm. c)

Uživatel

fyzická osoba, která užívá svůj Uživatelský účet

Uživatelský účet

součást Webové stránky, která je zpřístupněna právě jednomu Uživateli a je zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání adresy elektronické pošty zadané v rámci Registrace a Přístupového hesla, nebo po přihlášení se k Facebookového účtu

Webová stránka

internetová stránka Prodávajícího umístěna na adrese http://www.levnedziny.cz/

 • Ujednání odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
 • Pokud Kupní smlouvu s Prodávajícím uzavírá Kupující, který není Spotřebitelem, nepoužijí se na Kupní smlouvu ustanovení těchto Obchodních podmínek, která jsou takto označená přímo v textu Obchodních podmínek, nebo příloh, které jsou součástí Obchodních podmínek.
 • Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z Kupních smluv uzavřených za doby účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 1. Uživatelský účet
  • Kupující má právo provést Registraci Uživatelského účtu na Webové stránce za účelem zjednodušeného objednávání zboží. V případě, že to Webová stránka obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též přímo z Webové stránky obchodu bez provedení Registrace Uživatelského účtu.
  • Uživatel si registruje Uživatelský účet tak, že na Webových stránkách vyplní alespoň povinné registrační údaje, kterými jsou adresa elektronické pošty a Přístupové heslo, a následně je uloží. Zároveň musí Uživatel vyjádřit souhlas s těmito Obchodními podmínkami.
  • Má se za to, že údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese pouze Uživatel.
  • Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen Přístupovým heslem. Uživatel i Prodávající jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně Přístupového hesla.
  • Uživatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
  • Prodávající je oprávněn zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Uživatelský účet nevyužívá ani po předchozím upozornění po dobu delší než jeden rok, či v případě, kdy Objednatel poruší své povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy včetně těchto Obchodních podmínek.
  • Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 2. Uzavření Kupní smlouvy
  • Objednání zboží je možné prostřednictvím Internetového obchodu na Webové stránce.
  • Veškerá prezentace zboží umístěná na Webové stránce je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
  • Pro Objednávku zboží prostřednictvím Webové stránky Objednatel vybere druh zboží, vloží ho do Košíku v jím požadovaném množství a vyplní objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje:
 3. údaje o objednávaném druhu zboží a jeho množství,
 4. údaje o zvoleném způsobu úhrady Ceny zboží,
 5. údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží,
 6. informace o nákladech spojených s dodáním zboží,
 7. informace o nákladech spojených s úhradou Ceny zboží,
 8. informace o jménu a příjmení Kupujícího, případně o obchodní firmě a IČO Kupujícího, adrese pro doručování, fakturační adrese, adrese elektronické pošty a telefonním čísle; pokud je Kupující zároveň Uživatelem, jsou tyto informace automaticky předvyplněné.
  • Před zasláním Objednávky zboží je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky.
  • Objednávka odeslaná Prodávajícímu kliknutím na funkci „dokončit objednávku“ (v rámci Webové stránky) je návrhem na uzavření Kupní smlouvy, který činí Kupující Prodávajícímu, tedy Nabídkou tak jak je definována v odst. 1.3 těchto Obchodních podmínek.
  • Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky odešle Kupujícímu elektronickou poštou oznámení o obdržení Objednávky. Odesláním tohoto oznámení Kupujícímu, které potvrdí, že objednané zboží je dostupné (Akceptací definována v odst. 3 těchto Obchodních podmínek), je uzavřena Kupní smlouva. Pokud Kupující zadal chybnou elektronickou adresu Kupujícího, v důsledku čehož mu potvrzení Objednávky nemůže být doručeno, je Prodávající oprávněn Objednávku stornovat.
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše Ceny, předpokládaná výše nákladů na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky) nebo upřesnění či změnu podmínek dodání zboží nebo způsobu úhrady oproti Kupní smlouvě.
  • Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.
  • Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
  • Kupní smlouva a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu Prodávajícího, přičemž Spotřebitel má k těmto údajům přístup na základě písemné žádosti.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) se neliší od základní sazby a Kupující si je hradí sám.
  • Prodávající je do doby převzetí zboží Kupujícím oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Kupujícímu Cenu bez zbytečného odkladu po odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
 9. Výhrada vlastnického práva
  • Vlastnické právo ke zboží přechází na základě Kupní smlouvy na Prodávajícího zaplacením celé Ceny.
  • Kupující je povinen dodané zboží, ke kterému na něj ještě nepřešlo vlastnické právo, kdykoliv na požádání Prodávajícího vydat zpět, a to i pokud se toto zboží nachází u třetí osoby.
 10. Platební podmínky
  • Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení Cen jednotlivých druhů zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webové stránce. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Případné slevy z Ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, neuvede-li Prodávající na Webové stránce výslovně jinak.
  • Společně s Cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se Cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  • Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky vyjma nákladů spojených s dodáním zboží a nákladů spojených s úhradou Ceny zboží (zejm. za úhradu formou dobírky), pokud je tak uvedeno na Webové stránce v rámci Objednávky.
  • Dodavatel je oprávněn požadovat uhrazení celé Ceny ještě před odesláním zboží Objednateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.
  • Cenu může Objednatel uhradit Dodavateli následujícími způsoby:
 11. v hotovosti či prostřednictvím platební karty při odběru na místě, které Kupující zvolí z nabízených odběrných míst v rámci Objednávky;
 12. dobírkou při doručení zboží; hotovost přebírá od Kupujícího dopravce, Kupující hradí navíc poplatek za využití platby dobírkou uvedený v objednávkovém formuláři nebo sdělený Prodávajícím v nabídce zaslané prostřednictvím elektronické pošty;
 13. platební kartou on-line prostřednictvím poskytovatele platebních služeb (on-line platební brány); Kupující bude po odeslání Objednávky přesměrován na on‑line platební bránu;
 14. bezhotovostně převodem na Účet prodávajícího, který je uveden v potvrzení Objednávky elektronickou poštou; zboží je odesláno až po připsání platby na Účet Prodávajícího.
  • Prodávající si vyhrazuje právo neumožnit Kupujícímu vybrat kterýkoliv způsob úhrady Ceny uvedený v odstavci 5.5.
  • Zvolený způsob úhrady uvede Kupující v Objednávce. Zvolený způsob úhrady může Kupující změnit pouze se souhlasem Prodávajícího. Návrh na změnu způsobu úhrady provede Kupující písemně na adresu Prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího.
  • V případě platby dobírkou při doručení zboží je Cena splatná při doručení zboží.
  • V případě bezhotovostní platby je Cena splatná do 10 dnů od uzavření Kupní smlouvy.
  • Pokud není Cena Kupujícím zaplacena v okamžiku splatnosti, má se za to, že Kupující, který je Spotřebitelem, odstoupil od Kupní smlouvy, pokud neprojeví opačnou vůli.
  • V případě bezhotovostní platby je Kupujícímu přidělen Prodávajícím variabilní symbol při Akceptaci Objednávky a Kupující je povinen uhradit Cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby.
  • V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Prodávajícího.
  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo stanoví-li tak právní řád, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího, případně v listinné podobě společně se zbožím.
 15. Dodací podmínky
  • Prodávající umožňuje následující způsoby dodání zboží:
 16. zaslání na místo určené Kupujícím v Objednávce prostřednictvím dopravce, a to v rámci území těchto států: Česká republika, Slovenská republika;
 17. dodání k osobnímu odběru na odběrné místo, které si Kupující může zvolit na Webových stránkách v rámci Objednávky.
  • Náklady spojené s dodáním zboží jsou uvedeny na Webové stránce. Náklady spojené s dodáním zboží jsou v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webové stránce.
  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Jestliže je sjednán způsob dodání zasláním, splní Prodávající svou povinnost předat zboží Kupujícímu předáním prvnímu dopravci. Je-li však Kupujícím Spotřebitel, splní Prodávající svou povinnost předat mu zboží okamžikem, kdy Kupující zboží získá do fyzického držení.
  • Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • V případě osobního odběru je Kupující povinen převzít zboží do 10 pracovních dnů ode dne, kdy je Prodávajícím vyrozuměn, že zboží je připraveno k převzetí; Prodávající Kupujícího o tomto vyrozumí na adrese elektronické pošty uvedené Kupujícím v Objednávce. V případě, že Webová stránka obsahuje pro dodání na určité odběrné místo odchylné podmínky převzetí, uplatní se podmínky převzetí uvedené na Webové stránce nebo v informaci poskytnuté Kupujícímu provozovatelem odběrného místa.
  • Prodávající, dopravce či provozovatel odběrného místa jsou oprávněni požadovat před odevzdáním zboží předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz nebo cestovní pas). Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající, dopravce či provozovatel odběrného místa odmítnout zboží vydat.
  • V případě platby dobírkou při doručení zboží je Prodávající povinen dodat zboží a umožnit Kupujícímu s ním nakládat nejpozději do15 dnů od uzavření Kupní smlouvy, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, Prodávající zboží odešle nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.
  • V případě bezhotovostní platby je Prodávající povinen dodat zboží Kupujícímu nejpozději do15 dnů od splnění povinnosti Kupujícího zaplatit Cenu, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, Prodávající zboží odešle nejpozději do 5 dnů ode dne splnění povinnosti Kupujícího zaplatit Cenu.
  • Nesplní-li Prodávající svou povinnost ohledně dodání zboží v době dle odstavci 8. nebo 6.9., vyzve jej Kupující k dodání v dodatečné lhůtě odpovídající daným okolnostem. Nedodá-li Prodávající zboží v této dodatečné lhůtě, je Kupující v postavení Spotřebitele oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
  • Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle Prodávající Kupujícímu společně se zbožím.
  • Prodávající neodpovídá v případě závazně dohodnutých lhůt za zpoždění dodávek zboží na základě vyšší moci a událostí, které Prodávajícímu značně ztíží nebo znemožní dodávky, a které Prodávající nezavinil. Za případy vyšší moci jsou považovány zejména epidemie, mobilizace, válka, povstání, stávka, výluka, úřední nařízení, případně jiné nepředvídatelné překážky, a to i pokud nastanou u dodavatelů Prodávajícího a jejich subdodavatelů. Takové skutečnosti opravňují Prodávajícího k posunutí dodávky o dobu trvání překážky a přiměřenou dobu nezbytnou k zajištění dodávky po odpadnutí překážky. Pokud se dodávka zboží stane v důsledku výše uvedených skutečností pro Prodávajícího nemožnou nebo neuskutečnitelnou, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
 18. Přechod nebezpečí
  • Jestliže je jako způsob dodání zboží určen osobní odběr na zvoleném odběrném místě, přechází nebezpečí škody na věci na Kupujícího v okamžiku převzetí zboží, případně v okamžiku, kdy měl Kupující povinnost si zboží převzít a Prodávající mu toto převzetí umožnil, ale Kupující si zboží nepřevzal.
  • Jestliže je jako způsob dodání zboží určeno zaslání prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí na Kupujícího, když je zboží Prodávajícím předáno prvnímu dopravci pro přepravu Kupujícímu podle Kupní smlouvy. Je-li však Kupujícím Spotřebitel, přechází na něj nebezpečí okamžikem, kdy Spotřebitel zboží získá do fyzického držení; to neplatí, jestliže Spotřebitel pověřil přepravou dopravce, kterého mu Prodávající nenabídl.
  • Ztráta nebo poškození zboží, k nimž došlo po přechodu nebezpečí na Kupujícího, nezbavují Kupujícího povinnosti zaplatit Cenu, ledaže ztráta nebo poškození byly způsobeny jednáním nebo opomenutím Prodávajícího.
 19. Práva z vadného plnění a právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitelem
  • Práva z vadného plnění Kupujícího a právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitelem jsou popsány a upraveny v samostatném dokumentu – Reklamačním řádu, který je nedílnou součástí a přílohou těchto Obchodních podmínek a který je dostupný na Webové stránce.
 20. Další práva Prodávajícího
  • Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí, nedodává nebo je z jiného důvodu nedostupné nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
  • Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud je Kupující v prodlení se zaplacením Ceny delším než 15 dnů.
  • Pokud se společně s objednaným plněním poskytuje i dárek, je darovací smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že v případě odstoupení od Kupní smlouvy kteroukoli Stranou pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen poskytnutý dárek vrátit.
 21. Právní odpovědnost
  • V případě prodlení Kupujícího se zaplacením Ceny je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení se neuplatní, pokud je Kupujícím Spotřebitel.
  • Nárokováním nebo úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné Strany na náhradu škody v plné výši.
 22. Ochrana osobních údajů
  • Informace o zpracování a ochraně osobních údajů Kupujícího jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný na Webové stránce. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že dokument Zásady zpracování osobních údajů není součástí Kupní smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek.
 23. Komunikace a doručování
  • Není-li mezi Stranami ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě Kupní smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem Obchodních podmínek. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi Stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy Stran, které si Strany vzájemně písemně oznámí.
  • Listovní oznámení správně adresovaná se považují za doručená:
 24. dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo provozovatele poštovních služeb (s výjimkou zaslání formou doporučené pošty) nebo doručováno osobně; nebo
 25. dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou a je-li skutečně doručeno; nebo
 • marným uplynutím lhůty 5 dní od uložení oznámení na příslušné pobočce pošty, nepodaří-li se oznámení zasílané provozovatelem poštovních služeb doručit nebo bude-li převzetí oznámení odepřeno.
  • Zpráva adresovaná prostřednictvím elektronické pošty se považuje za doručenou v okamžiku, kdy je zpráva prostřednictvím elektronické pošty odeslána, neprokáže-li adresát zprávy, že se zpráva nedostala do jeho dispozice.
 1. Závěrečná ustanovení
  • Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.
  • Právní vztahy vzniklé z Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právem České republiky s vyloučením mezinárodního práva soukromého. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Volbou práva stanovenou v tomto odstavci nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jinak použitelných na právní vztah Stran.
  • Kupní smlouvy uzavřené v souladu s těmito Obchodními podmínkami lze měnit jen písemně. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné, neúčinné, nebo se takovým stane, nastoupí namísto neplatných ustanovení ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
  • Prodávající není vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  • Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
  • Dojde-li mezi Stranami ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel oprávněn podat k České obchodní inspekci (veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách coi.cz) nebo prostřednictvím on-line platformy Evropské unie k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (bližší informace zde).
  • Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou následující přílohy:
 2. Reklamační řád,
 3. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
  • Kontaktní údaje Dodavatele:

a)        adresa pro doručování:

WOW FASHION, s.r.o.

Kobližná 53/24, 602 00 Brno

b)       adresa elektronické pošty:

info@levnedziny.cz

c)        telefon:

+ 420 515 222 555

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne [1. 4. 2024].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@levnedzinycz

Levné džíny

My módní trendy nevytváříme, ale oblékáme vás do nich.
<p>Nelíbí? Nesedí? Nevadí. Na rozmyšlenou máte&nbsp;<b>30 dnů</b>.&nbsp;<a href="https://levnedziny.simpliashop.cz/Stranky/vraceni-a-vymena-zbozi">Více informací</a>.</p>

Nelíbí? Nesedí? Nevadí. Na rozmyšlenou máte 30 dnůVíce informací.

<p>Super cena dopravy - <b>jen 49 Kč</b>! Doprava zdarma při objednávce nad <b>1.200 Kč</b><br></p>

Super cena dopravy - jen 49 Kč! Doprava zdarma při objednávce nad 1.200 Kč

<p>Zboží si můžete vyzvednout a vyzkoušet na naší prodejně v <b>Brně</b> (<b>otevřeno od 1.6.2024</b>)</p>

Zboží si můžete vyzvednout a vyzkoušet na naší prodejně v Brně (otevřeno od 1.6.2024)

<p>Připojte se k nám a objevte svět džínů. U nás si vybere každý.</p>

Připojte se k nám a objevte svět džínů. U nás si vybere každý.